Nyhedsbrev

Kære medlem af Gribskov Vandløbslaug.

Det er nu blevet tid til betaling af medlemskontingent for 2021. 

Kontingentet er som vedtaget på generalforsamlingen 2020 på 500 kr. som bedes indbetalt på konto i Danske Bank reg. nr. 1551 konto nr. 10444268, der er vedhæftet et bilag som kan bruges i regnskabet.

Husk at notere navn og adresse så kassereren kan se hvem der betaler.

Vi afholder som sædvanligt generalforsamling i Gilleleje jagtforenings lokaler. Ifølge foreningens vedtægter skal generalforsamlingen afholdes i februar eller marts måned og vi planlægger at afholde generalforsamlingen UDSKUDT INDTIL VIDERE. Vi håber at Corona restriktionerne til den tid gør det muligt at afholde generalforsamling på nogenlunde normale vilkår, vi følger situationen og udsender indkaldelse til generalforsamling i slutningen af februar.

Status på arbejdet i vandløbslauget.

Det har besværliggjort arbejdet i vandløbslauget at vi pga. restriktioner ikke har kunne mødes så ofte. Både i bestyrelsen men også med administrationen fra kommunen. Der har også været udfordringer med at få afholdt alle møderne i vandråddene. Vi har deltaget i begge vandråd som vedrører Gribskov kommune. Møderne blev aflyst i foråret og rykket, og da der ikke var politisk vilje til at udskyde deadline for vandrådsarbejdet betød det at der blev stort pres på at få afholdt resten af møderne efter sommerferien, hvilket jo mere eller mindre kom til at falde sammen med høsten. Vi er mange som stadig ikke kan forstå at selv om det meste af landet blev lukket ned i foråret pga. Corona virus, så skulle vandrådsarbejde omhandlende indsatser fra 2021 til 2027 tvinges igennem og deadline kunne ikke rykkes.

Der er stadig masser af sager i vandløbene i forbindelse med det almindelige vedligehold. Vi har f.eks. brugt meget tid på sammen med at kommunen at finde ud af hvorfor vandet pludselig steg i Maglemose å ved Alme englod, lige før påske. Det havde ellers lige havde sat sig efter en meget våd vinter. Der blev spulet i flere omgange uden succes og til sidst blev der lokaliseret et rør som var ødelagt. Der var kommet gl. hegnspæle, tagrør m.m. ind i røret som havde sat sig fast som en effektiv prop. Røret er blevet repareret og spulet og efterfølgende er Maglemose å blevet renset op og der er etableret et sandfang vest for Pårupvejen.

Vi har i flere omgange forsøgt at afholde vandsyn på strækningen efter arbejdet er udført, men det er blevet udsat flere gange pga. Corona og aftalen er at vi skal have vandsyn når der bliver åbnet op for at vi kan mødes igen.

Vi skal også have vandsyn på Tobro å, som også er blevet renset op efter en opmåling fra Orbicon. Jeg har ikke set arbejdet i Tobro å, men jeg har fået fortalt af bestyrelsesmedlem i vandløbslauget at arbejdet i Tobro å ser fint ud. Nu er der bare problemer med at vandet mange steder løber via små private vandløb i skoven for at komme til Tobro å. Disse små vandløb skal vedligeholdes af lodsejer som i dette tilfælde Naturstyrelsen. Naturstyrelsen er er ikke særlig positive over at skulle rense grøfter op inde i skoven. De har en holdning om der skal være naturlig hydrologi i skovene og det harmonerer ikke så godt med oprensede grøfter.

Vi må dog fastholde at det er Naturstyrelsens pligt at sørge for at vandet kan komme videre og det er kommunen som myndighed der skal sikre at de overholder deres pligter.

Der er i den seneste periode kommet meget nedbør og jeg vil derfor opfordre til at man går en tur langs vandløbene for at se på om efterårets vedligehold er udført tilfredsstillende og vandet ellers kan løbe som det skal. Det gælder både i de åbne strækninger, men også rørledninger og brønde. Vi planlægger som tidligere nævnt vandsyn når det igen bliver muligt at mødes og der er stadig mulighed for at melde trækninger til som man mener der er behov for at få kigget på og målt bundkote m.m. med kommunens GPS. Ring eller skriv til Michael på mob 40254698 michael@vejagergaard.dk  

En sidste ting som vi er blevet udfordret af flere steder i kommunen er bævere. Naturstyrelsen har i 2009, 2010 og 2011 udsat i alt 23 bævere i Nordsjælland bl.a i Arresø og Solbjerg engsø. Da Naturstyrelsen tilbage i 2007 planlagde at genudsætte bævere i Nordsjælland lavede man en bekendtgørelse hvor man beroligede lodsejere og andre som kunne være bekymrede for at der nu ville blive bygget dæmninger i vandløbene, med at der var beskrevet en plan for hvordan der skulle reageres hvis der opstod problemer. Det er beskrevet i denne bekendtgørelse at Frederiksborg statsskovdistikt på opfordring af lodsejere skulle fjerne dæmninger hvis det gav problemer med uønsket oversvømmelser. Dette skulle ske med kort varsel.

Der har i de mellemliggende år ikke været mange problemer med bæverdæmninger i Gribskov kommune, men her i efteråret er er der blevet bygget dæmninger i både Ramløse å og Tinghuse å. Det burde ikke være noget problem fordi de jo skal fjernes med kort varsel. Der er så i efteråret 2020 kommet en ny forvaltningsplan for bævere, som siger at nu skal Naturstyrelsen vurdere hvad det er for en dæmning og om den må fjernes, så nu er det ikke sikkert at en dæmning kan fjernes og bæveren er nu i nogen tilfælde hævet over vandløbsloven. Det mener vi er meget problematisk.

De to dæmninger i Gribskov kommune er begge væk nu. Den ene blev fjernet af kommunen i starten af december og den anden er blevet fjernet lige før jul uden tilladelse fra Naturstyrelsen, hvilket også har været omtalt på Netavisen Gribskov

Der er masser af ting i gang i Gribskov Vandløbslaug og der er også mange ting at tage fat på fremadrettet, hvis vi skal sikre at vandet stadig skal kunne løbe frit i vandløbene.

Med Venlig Hilsen

Formand Michael Andreasen

Mob 40254698