Referat fra Generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling i Gribskov vandløbslaug. D 25/2-2016
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Valg af 2 stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Indkomne forslag:
Morten Flygenring Larsen kom ved generalforsamlingen 2015 med forslag om at ændre
foreningens navn fra: Vandløbslaug for offentlige vandløb i Gribskov kommune.
Til: Gribskov vandløbslaug.
Dette er en vedtægtsændring og skal besluttes af generalforsamlingen med 2/3 flertal.
6. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2017.
7. Valg til bestyrelsen: Følgende er opstillet
a. Bestyrelsesmedlem Michael Andreasen
b. Bestyrelsesmedlem Finn Petersen
c. Bestyrelsesmedlem Enok Vestergaard
d. Bestyrelsesmedlem Peter Godtfredsen
Valg af suppleant. Niels-Johan Drisdal Hansen (modager ikke genvalg)
Valg af suppleant. Steen Petersen
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
a. Revisor Søren Nielsen
b. Revisor Nicolaj Hansen
c. Revisorsuppleant Svend Erik Jensen Tornegaard.
Medlemmer der ikke er på valg i år.
Bestyrelsesmedlem Anette Slesvig
Bestyrelsesmedlem Kasper Hansen
Bestyrelsesmedlem Thomas Larsen
Bestyrelsesmedlem Finn Nielsen
Bestyrelsesmedlem Morten Flygenring Larsen
9. Eventuelt
1. Søren Hansen blev valgt til dirigent og Anette Slesvig blev valgt til referent.
Der var 27 mødt op og Søren konstaterede at generalforsamlingen var korrekt
annonceret og i øvrigt lovlig og beslutningsdygtig ifølge vedtægterne.
2. Nicolai Hansen og Carsten Vestergård blev valgt til stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning v/ formand Michael Andreasen
Foreningen har i 2015 59 medlemmer.
Der har som sædvanligt været flere fokusområder for vandløbslauget i løbet af
2015. Det ene er arbejdet med vandplaner og et andet er arbejdet med sikre at
kommunen overholder regulativerne i forbindelse med vedligehold osv. Vi har i
bestyrelsen også brugt meget energi på at dokumentere overfor politikere og
ledelsen i kommunen hvordan arbejdet i vandløbsadministrationen ikke altid er
foregået efter gældende regulativer, og procedurer for sagsbehandling ikke er
overholdt.
Sidste år til generalforsamling tilbød Andreas at vi kunne holde en
Workshop/arbejdsdag til at skrive høringssvar. Det benyttede vi os af og den 24.
april havde vi lånt lokaler i Gribskov erhvervscenter og vi brugte en god eftermiddag
på af få skrevet høringsvar til Gribskov kommunes vandhandleplan. Der blev på
dagen skrevet og indsendt 18 høringssvar og mange af disse var nogle som måske
ikke ellers havde fået skrevet noget. Stor tak til Andreas for hans indsats.
Vi har i bestyrelsen lavet flere høringssvar både før og efter denne dag.
Det har båret frugt at der har været så massiv modstand fra lodsejere til mange af
indsatserne, især de indsatser som handler om genåbning af rørlagte strækninger
hvilket der har været meget af i Gribskov kommune i forhold til andre
Nordsjællandske kommuner.
Det har betydet da man vedtog vandhandleplanen i kommunen blev det på den
betingelse at man skulle søge Naturstyrelsen om at få taget flere af de store
genåbninger ud af planen (Note 5)
Resultatet af det blev fremlagt d. 22 sept. på møde i teknik og miljøudvalget (TMU)
Følgende indsatser blev taget ud af planerne:
Maglemose Å v. Græsted (to ud af tre indsatser): Manglende
omkostningseffektivitet.
Keldsø Å (alle tre indsatser): Manglende forbedrende effekt.
Tinghuse Å (genåbningsindsatsen): Manglende omkostningseffektivitet.
Efterølgende er også Genåbning på Kædebro å taget ud.
Det som er tilbage nu er 2 restaureringgsindsatser på Tinghuse å.
80 m Genåbning på Essendalrenden
200 m genåbning på Maglemose å. Landbrug og fødevarer kører retssag på denne
strækning. Fordi vandløbet fejlagtigt er udpeget om naturligt og ikke kunstigt.
Der er bevilliget midler til at gennemføre disse indsatser og kommunen har 3 år til at
færdigmelde dem.
Tidsplanen for udførelse af indsatserne er der uenighed om imellem kommunen og
vandløbslauget/ lodsejere. Vi ønsker at man udskyder udførelsen af indsatserne
længst muligt og vi er enige med Bech- Bruun som fører retssag for LF og som har
skrevet til kommunen for at fastholde at der ikke skal iværksættes nogle indsatser
så længe retssagen kører.
Kommunen ønsker at komme i gang i løbet af et år for at være sikre på at kunne nå
det. I den forbindelse vil vi argumentere for at starte med de mindre vidtgående
restaureringsindsatser på Tinghuse å.
Vandløbslaugets samarbejde med administrationen i Gribskov kommune gik i
hårdknude i slutningen af 2014
Bl.a. fordi administrationen nægtede at møde op til vandsyn med GPS udstyr. Og
efterfølgende ville administrationen diktere hvem der måtte deltage i møderne.
Det betød et der måtte holdes møder uden for rådhuset i flere omgange med
kommunaldirektøren, politikerne og chefer i teknskafdeling. hvor vi kunne få lov til at
fremlægge vores sager med dokumentation på noget af det som er foregået af
ulovlig opgravninger af rørledninger, vedligehold som ikke blev udført osv. osv.
Vi blev lovet at der nu skulle være styr på tingene, regulativerne skal overholdes og
vi måtte selv bestemme hvem vi ville have med til møderne og selvfølgelig skal der
en GPS med når det er nødvendigt og der skal ryddes op i alle gamle sager.
Hen over sommeren har vi forsøgt at holde presset på kommunen bl.a. på et møde
i hvor vi endnu en gang fremlagde dokumentation for at loven i vid udstrækning er
blevet omgået i vandløbsmyndigheden.
Vi har i løbet af året fået at vide at der var ændringer på vej
vandløbsmyndighedden..
Det er der kommet nu og fra nytår er det Christian Lundberg og Bjørn Aaris
Sørensen som varetager tilsyn med vandløb i hele kommunen.
Vi henvendte os til kommunen d 27. dec. Vedr. træer i Søborg kanal nede i
Gilleleje. Dagen efter var der sendt en entreprenør ud for at fjerne det. Det viste sig
så ved en længere tur langs kanalen at der var tale om mange problemer med
mange træer og aflejringer i kanalen og vi skrev igen til kommunen med billeder og
beskrivelse af problemerne.
Ca. 14 dag efter var træerne blevet fjernet og der var blevet grabbet aflejringer op
fra udløbet i Gilleleje havn.
Vi håber og tror på at det er den nye måde at gribe tingene an på. Ved
henvendelser til kommunen vil de komme og se på sagerne i løbet at nogle få dage,
og de vil medbringe GPS hvor det er nødvendigt, som kan fastslå position og
bundkote med stor nøjagtighed og det kan konstateres om der er
oprensningsbehov eller ej.
Der blev afholdt nyt vandsyn d. 5 ma 2015 j hvor vi besøgte med GPS.
• Tinkerup Å
• Hågendrup renden
• Tinghuse Å
• Søborg Landkanal
• Maglemose Å
• Søborg kanal.
Der blev flere steder målt for høj bund. På Tinghus Å hvor det var værst blev der
målt op til 44 cm og det er delvist blevet renset op, og har allerede nu resulteret i
faldende vandstand. (Siden generalforsamlingen er resten blevet renset op)
Der blev aftalt flere ting efter vandsyn men der er stadig en del som ikke er lavet
endnu. Bl.a er der ikke blevet sat skala pæle op endnu. De er dog på vej og
vandløbsmyndigheden har også fået deres egen GPS til rådighed.
Fremadrettet.
Noget at det som vi i vandløbslauget kommer til at bruge tid på det næste år er
revidering af regulativer, som kommunen så småt er ved at gå i gang med.
Andreas har i går på vores vegne skrevet til hele TMU med spørgsmål og
kommentarer så vi sikrer at der ikke kommer til at sniger sig forringelser ind af
bagdøren.
Det kommer til at tage lang tid at revidere alle regulativerne og man har lavet en
plan for rækkefølgen. Man starter med de vandløb som af ukendte årsager ikke har
noget regulativ, derefter kommer de vandløb hvorpå der er lavet forskellige
indsatser uden at der er blevet lavet korrekt sagsbehandling med høring osv. og
regulativet derfor ikke stemmer overens med de faktisk forhold i vandløbet. Til sidst
kommer resten af regulativerne i alfabetisk rækkefølge.
Der kommer til at være høringer til alle regulativerne og det skal vi alle være
opmærksomme på og skrive høringssvar hvis vi er utilfredse.
Der er som et levn fra da det var 2 kommuner og 2 vandløbsmyndigheder en del
forskel på hvordan der er blevet forvaltet i forhold til hvad lodsejerne langs
vandløbene må tåle med hensyn til opgravet materiale, fældede træer osv.
Med nye folk på posterne og mere ensartet behandling i hele kommunen, vil nogle
måske opleve at de skal tåle mere og andre mindre.
Vi kan f.eks. blive mødt med krav om at fjerne oprenset materiale minimum 5 meter
fra vandløbets kant. Vi kan i vandløbslauget evt. hjælpe med at finde regulativerne
som beskriver den slags.
De vandråd som for et par år siden blev lavet for at få input til vandplanperiode 2,
de har ligget stille siden men skal nu i gang igen, bl.a. for at komme med forslag til
hvilke af de små vandløb (typologi 1) som fortsat skal være med i planerne.
På bestyrelsens vegne
Michael Andreasen
4. Kasser Finn Kock fremlagde det reviderede regnskab og redegjorde for de 2 store
poster ”til konsulenthjælp fra Agrov”i med at der var tale om en forskydning således
at den ene post var skyldig fra 2014
Regnskabet blev godkendt.
5. Forslaget om at ændre foreningens navn til det mere mundrette
Gribskov vandløbslaug blev enstemmigt vedtaget.
6. Kasser Finn Kock fremlægger budget som er lig med regnskab renset for
forskydninger.
Kontingent for 2017 fastholdes på 500 kr.
Der er ønske om at øge indtægterne ved at øge antallet af medlemmer og ikke
prisen for den enkelte. Alle må deltage for at få flere medlemmer.
Der er enighed om i vid udstrækning at bruge foreningens midler til konsulenthjælp
Kontrolopmåling af vandløb.
7. Valg til bestyrelsen:
Bestyrelsesmedlem Michael Andreasen genvalgt
Bestyrelsesmedlem Finn Petersen genvalgt
Bestyrelsesmedlem Enok Vestergård genvalgt
Bestyrelsesmedlem Peter Gotfredsen genvalgt
Suppleant Steen Petersen genvalgt
Suppleant Lars Prior valgt
8. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant.
Revisor Søren Nielsen genvalgt
Revisor Nicolai Hansen genvalgt
Suppleant Svend Erik Jensen genvalgt
9. Under eventuelt blev det diskuteret om vi i fremtiden skal spare de ca. 1250 kr. til
annoncering i ugeposten i forbindelse med generalforsamling, dette kræver dog en
vedtægtsændring og det vil blive foreslået til generalforsamling 2017.
Vi har fra bestyrelsen et ønske om at foreningen skal have en hjemmeside og
spørger derfor om der er nogle uden for bestyrelsen som brænder for at hjælpe
med dette arbejde. Det er ikke tilfældet og det aftales at Anette Slesvig vil gå i gang
med dette arbejde.
Den formelle del af generalforsamlingen blev afsluttet i go ro og orden, hvorefter der
var forfriskninger og Søren Hansen kom med et indlæg om hvad der foregår i
Danske Vandløb, som Gribskov vandløbslaug er medlem af.
Hovedpunkter fra dette oplæg.
Ca. 13.000 medlemmer i Danske Vandløb (DV)
Hjemmeside med mange henvisninger til faglig viden, nyhedsbreve, materiale fra kursers
præsentationer, materiale til brug ved revision af vandløbsregulativer.
DV indsendte et langt høringssvar til vandområdeplanerne.
Henvendelse til miljø- og fødevareminister ang. revision af Vandløbsloven.
Møder med relevante politikere om vandløbslov og fremtidig klimasikring af vandløbene.
Kontingentforhøjelse i 2016 omtalt.