Referat generalforsamling 2020

Generalforsamling i Gribskov Vandløbslaug.

       Gribskov Vandløbslaug afholder ordinær generalforsamling d. 27.02.2020

                      Gilleleje Jagtforenings lokaler, Pårupvej 179 c. 3250 Gilleleje

Aftenen startede med at Ida Dahl Nielsen fra Naturstyrelsen Nordsjælland holdt et indlæg om arbejdet med at sætte Søborg sø under vand, efter at have været drænet landbrugsjord i mange år.

Herefter fulgte generalforsamlingen med følgende dagsorden.

Der var 40 fremmødte medlemmer.

     Dagsorden:

1.                   Valg af dirigent og referent.

2.                   Valg af 2 stemmetællere.

3.                   Bestyrelsens beretning.

4.                   Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

5.                   Indkomne forslag.

6.                   Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2018.

7.                   Valg til bestyrelsen: Følgende på valg

Bestyrelsesmedlem            Enok Vestergård

Bestyrelsesmedlem            Michael Andreasen

Bestyrelsesmedlem            Steen Pedersen                 

Bestyrelsesmedlem            Erik Jørgensen

Valg af suppleant.               Jesper Johnson

Valg af suppleant.               

8.                   Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

a. Revisor                           Søren Nielsen

b. Revisor                           Nicolai Hansen

c. Revisorsuppleant           Lars Rasmussen

Medlemmer der ikke er på valg i år.

a. Bestyrelsesmedlem        Anette Slesvig

b. Bestyrelsesmedlem        Christian Møllegård

c. Bestyrelsesmedlem        Kasper Hansen

d. Bestyrelsesmedlem        Thomas Larsen

10.                 Eventuelt.

1.  Søren Hansen blev valgt til dirigent og Anette Slesvig til referent. Søren konstaterede at        generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Bent Hansen og Svend Erik Jensen blev valgt til stemmetællere.

3.Bestyrelsens beretning 2019 v. Formanden.

2019 har været et lidt stille område for de administrative opgaver for vandløbslauget. Der har ikke været vandrådsarbejde i året og der har ikke været høringer omkring vandplaner osv. Det betyder at vi ikke har brugt så mange timer på at sidder og skrive og vi har ikke brugt så meget konsulentbistand som vi har gjort tidligere år. Og der har ikke været revideret nogle regulativer i kommunen eller andre store reguleringssager.

Der er dog flere sager som har været i gang i kommunen i flere år og dem følger vi med i, det er bl.a. Orebjerg render tilløb 1 og del af Tinkerup å vest for Almevej.

I begge sager er kommunen i gang med at undersøge nogle alternativer til de meget dyre løsninger som har været ude i høring og har udløst massiv kritik fra lodsejerne.

Der er blevet forslået at strømpefore rørene på begge strækninger og udskifte enkelte rør som er for dårlige.

Der er i begge tilfælde en del debat om hvordan omkostningerne skal fordeles. Det er nogle svære sager hvor dem som ligger lavt mener at alle skal være med til at betale og dem som ligger højt mener at det er dem som får glæde af det som skal betale.

En ting som alle nok kan blive enige om er, at både kommunen og Gribvand spildevand må tage deres part for det vand de bidrager med og  hvis nogle af skaderne er et resultat af at kommunen ikke har vedligeholdt vandløbene ordentligt igennem tiden, så må kommunen også tage ansvar for dette.

Med hensyn til fordeling imellem lodsejerne, så må vi huske på at det regner på alles tage og grunde og alle vil gerne af med vandet så jeg mener at alle må tage del i udgifterne uanset om man er så heldig at man bare kan hælde vandet ind i naboens stue fordi han tilfældigvis ligger lavere.

Vandråd

Der er startet en ny omgang med vandrådsarbejde og vi er som de andre gange repræsenteret i begge de Vandråd som vedr. Gribskov kommune. 2:3 Øresund og 2:2 Roskildefjord Isefjord.

Det drejer sig denne gang om at placere nogle indsatser som skal forbedre tilstanden i vandløbene.

 • Udlægning af groft materiale    (regulativet skal overholdes)
 • Plantning af træer
 • Hævning af vandløbsbunden uden genslyngning
 • genslyngning
 • Åbning af rørlagt strækning med hævning af vadløbsbunden og/eller genslyngning
 • Fjernelse af fysisk spærring
 • Etablering af sandfang
 • Etablering af okkerrensningsanlæg.

Vi arbejder i begge Vandråd for at sikre vandføringsevnen samt at arbejde for at der lægges meget stor vægt på frivillighed. Der kan godt være steder hvor der både kan laves forbedringer for planter fisk osv. samt sikre eller forbedre vandføringsevnen.

F.eks. Projektet som er blevet lavet på Maglemose å, hvor det netop er lykkedes at løse et problem med ned skridning af brinker og dårlig vandføring og samtidig få det vandløb som har den største tæthed af ørred yngel som er registreret på Sjælland i efteråret 2019.

Vi er lidt skeptiske med hensyn til resultaterne af vandrådsarbejdet, fordi Miljø og fødevareministeriet i sidste ende kan gøre hvad de vil, vandråddene skal bare give nogle råd.

Vi mener ikke der er kommet det ud af de andre omgange med Vandråd som der burde. Selv ting som der var enighed om i vandråddene har man valgt ikke at følge.

Der er lidt mere forståelse for at vandet skal kunne løbe i vandløbene denne gang.

Vi afholdt vandsyn i foråret flere steder.

 • Lyshøj renden                                                   Problemer flere steder
 • Sigers å                                                             Problemer med krondyr.
 • Søborg kanal v. pumpen                                  Ikke ok i bredde og bund
 • Landkanalen v. udløb Saltrup renden              Problemer på længere stræk med høj bund

Der blev aftalt at der skulle laves opmåling af Lyshøj renden og Landkanalen.

Det viste oprensningsbehov flere steder på Lyshøj renden og et længere stræk på landkanalen.

Arbejdet er blevet lavet i efteråret startende i uge 47.

Det vi ser mange steder, er at hvis ellers regulativerne bliver overholdt så kan vandløbene klare rigtig meget.

F.eks så klarer Tinkerup å de store vandmængder rimeligt godt. man kan følge med på vandstandsmåleren på Kommunens hjemmeside som viser at vandet stiger ved kraftig regn. men ret hurtigt falder igen. (Der er link til disse målere på vores hjemmeside: gribskovvandløbslaug.dk)

Men det vi ser nu med vedvarende store mængder vand, det giver problemer en del steder.

Det er særligt et problem hvor der er tilført mere og mere vand fra veje og byer. Vandet strømmer nedad indtil det rammer en strækning med mindre fald og så kommer oversvømmelserne.

Det kan man se i dag på Maglemose å, Bedsmose å og mange andre steder.

Vandløbslauget har indtil nu udelukkende arbejdet for at regulativerne skal overholdes, men i fremtiden bliver vi nødt til arbejde på at vandføringsevnen skal øges visse steder så kapaciteten kommer til at passe med de større mængder vand som er blevet ført på vandløbene.                 Både med stigende mængder nedbør, men også fra byer, veje osv.

4. Kasser Kasper Hansen fremlægger det reviderede regnskab:

Der har i 2019 været 48 betalende medlemmer som har givet et indbetalt kontingent på i alt 24.000 kr. Der har i 2019 ikke været udgifter til konsulentbistand eller lign. og derfor er der i regnskabsåret et overskud på 18.234,85 kr.                                                                                                                                 Der er ultimo 2019 72.975,08 kr. på foreningskontoen.

5. Der er ingen indkomne forslag.

6. Kassereren fremlægger budgettet, som i hovedtræk er lig regnskabet, men der forventes større udgifter til konsulenthjælp idet der er vandrådsarbejde m.m. i 2020.                                            kontingentet for 2021 vil fortsat være 500 kr.

7. Valg til bestyrelsen:

Bestyrelsesmedlem            Enok Vestergård                Genvalgt

Bestyrelsesmedlem            Michael Andreasen            Genvalgt

Bestyrelsesmedlem            Steen Pedersen                  Genvalgt

Bestyrelsesmedlem            Erik Jørgensen                   Genvalgt

Valg af suppleant.               Jesper Johnson                  Genvalgt

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

                      Revisor                               Søren Nielsen                     Genvalgt

                      Revisor                               Nicolai Hansen                   Genvalgt

                      Revisorsuppleant                Lars Rasmussen                Genvalgt

Bestyrelsesmedlemmer som ikke er på valg i 2020

                      Bestyrelsesmedlem            Anette Slesvig

                      Bestyrelsesmedlem            Christian Møllegård

                      Bestyrelsesmedlem            Kasper Hansen

                      Bestyrelsesmedlem            Thomas Larsen

9. Eventuelt.

Under eventuelt fortalte Søren Hansen om Danske Vandløb, hvor der ved udgangen af 2019 var 12.219 medlemmer. DV arbejder på at få flere grundejere og fritidshusejere med i foreningen for at skabe mere bevågenhed ved oversvømmede af huse og sommerhuse.                                Gribskov Vandløbslaugs hjemmeside blev gennemgået for at hjælpe medlemmerne til at bruge den. www.gribskovvandløbslaug.dk

Søren Hansen sluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.