Vedtægter

Vedtægter

§ 1. Navn
Foreningens navn er: Gribskov Vandløbslaug.

§ 2. Formål
Foreningen varetager medlemmernes afvandingsinteresser i forhold til den offentlige vandløbsmyndighed og vandløbsregulativer i Gribskov Kommune.

Formålet er at sikre tilfredsstillende afvanding af tilstødende arealer, – f.x. landbrugsjord,
grunde og bygninger -ved en målrettet grødeskæring og oprensning af å- og grøftesystemer, samt vedligehold af rørledninger.

Interesserne varetages via dialog, opfølgning af vandløbsregulativer, kontrol, vejledning og juridisk bistand etc.

§ 3. Opgaver
Foreningens opgaver er at arbejde for:
• at vandløbsregulativer efterleves af vandløbsmyndigheden
• at fremsætte indsigelser og ændringsforslag, hvor vandløbsregulativerne ikke i nødvendigt omfang har den ønskede effekt for afledning af vand
• at der iværksættes ekstraordinære tiltag, grødeskæring, oprensning og opmålinger efter behov
• at støtte op om medlemmerne i forhold til vandløbsmyndigheden.

§ 4. Medlemmer af foreningen
Foreningens medlemmer er lodsejere, som har vandløb på deres ejendom, eller som er afhængige af velfungerende afvandingsforhold fra deres ejendom, samt berørte grundejerforeninger.

§ 5. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen består af medlemskredsen og er foreningens højeste myndighed. Det er generalforsamlingen, som vælger foreningens bestyrelse.

Generalforsamlingen afholdes i februar eller marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlingen annonceres i den lokale presse senest 14 dage før generalforsamlingen.

Indkaldelse til generalforsamling skal mindst indeholde følgende:

• Valg af dirigent og referent
• Valg af 2 stemmetællere
• Bestyrelsens beretning
• Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
• Indkomne forslag
• Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
• Valg af bestyrelse og suppleanter op til 4 medlemmer i lige år op til 5 medlemmer i ulige år op til 2 suppleanter hvert år
• Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
• Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et bestyrelsesflertal eller 1/3 af medlemmerne skriftligt og under angivelse af dagsorden stiller krav herom. Kravet skal fremsættes skriftligt over for foreningens formand. Indkaldelsen sker som ved ordinær generalforsamling.

Beslutninger på generalforsamlinger vedtages med almindeligt stemmeflertal (ordinære dagsorden).

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Ingen kan afgive mere end én stemme.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Kun skriftlige forslag, som er kommet rettidigt, kan vedtages på generalforsamlingen.

Der kan begæres skriftlig afstemning, hvis blot ét medlem begærer det.

Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Undtaget herfra er vedtægtsændringer og beslutning om foreningens ophør jf. § 10.

Vedtægtsændringer vedtages med 2/3 flertal af fremmødte medlemmer på generalforsamlingen.

Medlemmer har stemmeret, såfremt kontingentet for indeværende år er betalt inden generalforsamlingen.

Der kan kun stemmes på generalforsamlingen ved personlig fremmøde.

§ 6. Valg

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter stemmes under ét på det antal medlemmer, der skal vælges.

Valget afgøres ved simpelt flertal, dvs. bestyrelsesposter går til de medlemmer, som har fået flest stemmer. De med færrest stemmer bliver suppleanter.

Afstemningen er skriftlig.

§ 7. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af op til 9 medlemmer og op til 2 suppleanter.

Alle lokale områder skal helst have mindst én repræsentant i bestyrelsen.

Til bestyrelsen kan vælges alle, som er gyldigt medlem af foreningen.

Bestyrelsen vælges på ordinær generalforsamling for en 2-årig periode (op til 4 vælges i lige år og op til 5 vælges i ulige år.) Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen konstituerer sig i forlængelse af generalforsamlingen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og afholder møder efter behov.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 personer af bestyrelsen er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der udarbejdes referat af alle bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen godkender årligt en beretning for foreningens virksomhed.

Formanden og et bestyrelsesmedlem tegner bestyrelsen.

Foreningens udgiftsbilag attesteres af kasserer og næstformand.

Næstformanden træder i formandens sted under dennes forfald.

Bestyrelsen kan invitere lodsejere, eksperter og suppleanter til at overvære bestyrelsesmøder, dog uden at disse har stemmeret.

Suppleanter indtræder i bestyrelsen ved varigt forfald og i afgående bestyrelsesmedlemmers funktionsperiode.

§ 8. Daglig ledelse
Foreningen ledes af formand og næstformand, som indkalder til bestyrelsesmøder og informerer bestyrelse og medlemmer efter behov.

§ 9. Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Kassereren udarbejder et regnskab med alle indtægter og udgifter, samt fører medlemsliste og restanceliste.

Kassereren skal senest den 30. januar aflevere revideret regnskab fra det foregående regnskabsår til foreningens formand.

Til at revidere foreningens regnskab vælges på generalforsamlingen 2 revisorer for et år af gangen. Genvalg kan finde sted.

§ 10. Ikrafttræden/opløsning
Foreningen er funktionsdygtig, når bestyrelsen er konstitueret.

Foreningens opløsning skal vedtages på 2 følgende generalforsamlinger med mindst fire ugers interval. Til vedtagelse af ophør kræves tilslutning fra 2/3 af de fremmødte medlemmer.

Ved opløsning af foreningen kan bestyrelsen donere foreningens midler til en lokal almennyttig forening.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling i Valby forsamlingshus den 1. april 2009.

Dirigent: Søren Hansen

Bestyrelse: Thomas Larsen